Victoria
KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY
RADOM

 

Ten osiągnie wszystko, kto zwycięży siebie

 

 

STATUT cd.

§ 17

Ust. I Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i jest najwyższą władzą wybieraną przez Walne zebranie Członków Stowarzyszenia w ilości 6 – 8 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Kadencja trwa cztery lata.
 3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie większością 2/3 głosów spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu.
 4. W razie niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Prezesa, funkcję tą pełni Wiceprezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, do terminu przeprowadzenia nowych wyborów.

Ust. II Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa zgodnie z § 10 Ust. III.
 5. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń i związków.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
 10. Kierowaniem działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
 11. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub jego zastępcy, a w przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa jest decydujący.
 12. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym w składzie trzyosobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Kadencja trwa cztery lata
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. Nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Nie mogą otrzymywać z tytułu prac w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów ani wynagrodzenia.

§ 19

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności statutowej.
 3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Komisja zgłasza żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o ile jest uzasadnione wynikami kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania od decyzji Zarządu, wnioski członków Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem podawczym.
 7. Kontroluje opłacenie składek członkowskich i finanse Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub trzymiesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.
 2. Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Stowarzyszenia. Władzą, która określi wykroczenie jest Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu prac we Władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dochód z działalności statutowej,
 3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz Stowarzyszenia,
 4. dotacje i subwencje,
 5. zapisy i darowizny.

§ 22

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Zarząd ma obowiązek zarządzać majątkiem zgodnie zasadami ustalonymi przez walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważnieni są:
 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Skarbnik.
 1. Do ważności pism dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy:
 1. Prezesa i  Skarbnika,
 2. Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 23

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Statut wchodzi z życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 26

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KAWP „Victoria” w dniu 07 marca 2016 roku.