Victoria
KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY
RADOM

 

Ten osiągnie wszystko, kto zwycięży siebie

 

 

STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA KLUBU ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY „VICTORIA” w RADOMIU.

Rozdział I

Nazwa, Teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria”.
 2. Dopuszcza się skrót nazwy KAWP „Victoria”

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Radom ul. Wjazdowa 4.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy wolontarialnej członków, a do prowadzenia działalności statutowej może zatrudnić pracowników.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej może prowadzić działalność odpłatną.
 4. Przychody pozyskane przez Stowarzyszenie przeznaczone są na działalność statutową.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 6

Stowarzyszenie KAWP „Victoria” działa na rzecz:

 1. Rehabilitacji rodzin z problemem.
 2. Ozdrowienia moralnego osób nadużywających alkoholu.
 3. Przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu jako zjawisku społecznemu.
 4. Wspierania osób współuzależnionych.
 5. Profilaktyki wśród społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie osób uzależnionych w celu osiągnięcia stałej abstynencji.
 2. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom z problemem alkoholowym w kształtowaniu własnego rozwoju i budowanie właściwej postawy w rodzinie i w społeczeństwie.
 3. Uczenie kultury życia bez alkoholu.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji życiowych.
 5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno – etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu uzależnienia od alkoholu.
 6. Propagowanie idei trzeźwości wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 7. Obrona interesów członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie różnych form zajęć rehabilitacyjnych i pozamedycznej pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
 2. Rozwijanie wśród członków nowych zainteresowań, oraz stwarzanie warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu.
 3. Organizowanie rodzinnych obozów integracyjnych oraz warsztatów terapeutycznych.
 4. Organizowanie zawodów sportowych, imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych.
 5. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia od alkoholu.
 6. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
 7. Organizowanie konferencji, konkursów, festynów o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby deklarujące abstynencję od alkoholu i zobowiążą się do przestrzegania zasad zawartych w statucie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.
 1. Członka zwyczajnego obowiązuje minimum sześciomiesięczny okres kandydacki, lecz nie dłuższy niż jeden rok, warunkiem zaliczenia okresu kandydackiego jest nieprzerwana abstynencja, oraz czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd, od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna.
 4. Członkiem honorowym zostaje osoba zasłużona dla Stowarzyszenia rekomendowana przez Zarząd i zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 10

Ust. I Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Brać udział we wszystkich formach działalności organizowanej przez Stowarzyszenie, oraz korzystać z dóbr będących własnością Stowarzyszenia.
 4. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w zakresie swojej rehabilitacji oraz modyfikacji form działalności Stowarzyszenia.

Ust. II Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Realizować osobiście i pomagać realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Władz, a zwłaszcza zachować abstynencję i propagować ideę trzeźwości.
 3. Płacić regularnie składki członkowskie  w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego w kontaktach z członkami Stowarzyszenia i innymi osobami.

Ust. III Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 2. Systematycznego uchylania się od prac na rzecz Stowarzyszenia. Decyduje uchwała Zarządu.
 3. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez 6 miesięcy. Decyduje uchwała Zarządu.
 4. Szkodliwego działania dla Stowarzyszenia lub poszczególnych członków. Decyduje uchwała Zarządu.
 5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 11

Zawieszenie w prawach członka zwyczajnego następuje na skutek:

 1. Złamania abstynencji. Decyduje uchwała Zarządu.
 2. Nieprzestrzegania obowiązków statutowych. Decyduje uchwała Zarządu.
 3. Nieregularnego opłacania składek.
 4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie merytoryczne lub finansowe. Decyduje Uchwała Zarządu.
 2. Członek wspierający (osoba prawna) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem uprawnionego przedstawiciela.
 3. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 10 z wyjątkiem Ust. I punkt 1 i Ust. I punkt 2.

§ 13

 1. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 10 z wyjątkiem Ust. II.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.
 3. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego Zarządowi.
 4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek pozbawienia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

ROZDIZAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia

              i powinno być zwołane przynajmniej raz w roku.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, który na co najmniej 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków podając tematykę zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie wniosków Władz i członków Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalanie składek członkowskich.
 7. Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych.
 8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i z jego majątkiem.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków podejmowanych zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zebranie Członków jest jawne, chyba że członek zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie.